Работилница

Kонферентни преводачи

Работилницата дава възможност за придобиване и повишаване квалификацията на конферентни преводачи. Тя е организирана в две части – теоретична и практическа. В теоретичната част се разглежда технологията на устния превод, техниката за водене на записки, нормите, стандартите, професионалната етика, пазара, (включително и на договорния сектор с институции като ЕС, НАТО, ООН). В практическата част се развиват умения за конферентен превод и превод в ефир на базата на актуални обществено-политически текстове, поднасяни от родноезични лектори във формат на симулирани конференции.

Работилницата за начинаещи преводачи е с продължителност 240 присъствени часа, а за преводачи, които вече имат писмена и устна практика – 70 часа. Графиците за провеждане на обучението се формират индивидуално с оглед съчетаването им с професионалната заетост на участниците.

Условие за участие в работилницата е ниво за владеене на изходящия език С1 от европейската езикова рамка на Съвета на Европа, диплома за завършено висше образование с втора специалност по съответния език или диплома за завършена езикова гимназия. В допълнение всеки участник полага изпит за входно ниво преди включване в работилницата.

Завършилите обучението преводачи полагат изпит пред външна 9 членна комисия. Той се състои от три части: първа част – обща култура и професионални стандарти; втора част - консекутив (от 5 до 7 минути) и трета част – симултанен превод (20 минути). След успешно положен изпит участниците получават диплома за професионална квалификация, акредитирана от Edexcel, валидна в 110 държави. Изпитната комисия е в състав: членовете на управителния съвет на БАППА, видни представители на професията и българските електронни медии, в качеството си на бъдещи потребители на услугата конферентен превод и превод в ефир на българския пазар. Това е предпоставка за бъдещата професионална реализация на представилите се успешно участници.

Моля, преди да се решите да се запишете на курс за устни преводачи, запознайте се обстойно със следните Общи условия:

ОБЩИ УСЛОВИЯ за записване в „Работилница за устни преводачи”

Такса

„Работилница за устни преводачи” е предплатен професионален курс, който се провежда в офиса на фирмата. Неговата продължителност е минимум 5 месеца със 70 часа практически занятия в залата на „Преводачницата”. Обучението на курсистите се извършва от квалифицирани преподаватели по европейска метода. Завършилите полагат изпит. На успешно завършилите курса се издава сертификат. Таксата за курса включва така описаното обучение и изпит пред разширена комисия от представители на академични и професионални среди.

Желаещите да се запишат на курса следва да заплатят таксата за курс по една от следните схеми:

  • 5 дни преди започване на обучението – 50 % от цялата такса за обучението. Останалите 50 % са дължими в рамките на 5 работни дни след започване на обучението;
  • 3 дни преди започване на обучението – 75 % от цялата такса за обучението.
  • Останалите 25 % са дължими в рамките на 5 работни дни след започване на обучението;
  • 1 ден преди започване на обучението – 100 % от цялата такса за обучението.

Задължения на курсистите

Всички участници в Работилницата сформират екип от по 4 души и поради това имат задължение да спазват определените правила от организаторите, като се явяват в определените дни и часове. При невъзможност от страна на курсист за явяване в уговорения ден и час, той има задължение да уведоми отговорника за провеждането на курса в рамките на поне 24 часа преди началото на занятието. В противен случай часът се счита за взет.

Допълнителни условия

„Преводачницата на Мариана Хил” си запазва правото да отмени час, в случай че не се наберат достатъчно курсисти за определения ден и час. В такива случай се предлага друга алтернатива.

Когато се записва на курс, всеки курсист заема място в групата за целия период на курса. От гледна точка на преподаването и усвояването на уменията на устен преводач, неговото място не може да се заеме от нов курсист след първите няколко седмици от началото на курса.

Поради обстоятелството, че Преводачницата на Мариана Хил не възстановява вече заплатена такса, Ви молим да се уверите, че можете да посещавате целия курс, преди да се запишете.Ако на курсист му се наложи да прекъсне курса поради изключителни и непредвидими обстоятелства като болест, смърт, злополука, придружена със загуба на трудоспособност, то Мениджърът на Преводачницата на Мариана Хил, без да е задължен да го прави, може да одобри възстановяване на 70 процента от таксата за останалите невзети часове по програма.

Възстановяването на 70 процента от таксата за останалите невзети часове по програма може да бъдат поискано в рамките на първите четири календарни седмици след датата на начало на курса за целия период на обучение. След изтичането на този срок не могат и няма да бъдат разглеждани искания за възстановяване на такса.

От екипа

Работилница за преводачи

В Работилницата Вие може да тренирате и усъвършенствате своите преводачески умения, а така също и да научите някои съвременни техники и програми за писмен превод.“Преводачница Мариана Хил” предлага семинари за съвременни софтуерни продукти CAT Tools за улеснение работата на писмените преводачи.За повече информация, моля свържете се с нас

Български за преводачи

Работилница на Български език за преводачи

С-езиково обучение

Индивидуално езиково обучение за преводачи а придобиване на пасивен "С" език.

Работилницата предлага възможност за трениране на английски, немски, френски, испански и италиански като “С” език за езиковия портфейл на вече работещи устни преводачи.

Дистанц курсове

Преводачница “Мариана Хил” предлага дистанционни курсове по устен и писмен превод от английски, немски, испански и италиански език на базата на съвременна информационно – комуникационна технология.